Z historie Asociace České zlato

Asociace byla založena v roce 1998 jako nezisková organizace společnost zabývajících se průzkumem a případnou budoucí těžbou zlatonosných ložisek na území České republiky. Jejími zakládajícími členy byly dceřiné společnosti zahraničních firem, které pro jednotlivé ložiskové oblasti zvítězily v mezinárodním výběrovém řízení Ministerstva hospodářství ČR v roce 1994 na průzkum našich zlatonosných ložisek: Mindev, s.r.o. (od roku 1999 Rio Tinto Mining and Exploration Limited, organizační složka v ČR) a Greenwich Resources (C.R), a.s., nebo již vlastnily povolení pro provádění geologických prací (TVX Bohemia důlní, a.s.). Logo asociace - Svatoprokopský dukát ražený v roce 1928 u příležitosti 10. výroční vzniku ČR s nápisem na rubové části „Jsem ražen z českého zlata“ - připomíná tradici domácí těžby zlata, které na jejich ražbu poskytl tehdy významný český zlatodůl Roudný u Vlašimi, provozovaný anglickými podnikateli.

Účast zahraničních společností na průzkumu našich ložisek zlata byla v nových politických a hospodářských podmínkách po listopadu 1998 vyvolána ukončením jeho financování z prostředků státního rozpočtu ČR a převedením této činnosti do soukromého sektoru, jak je to běžné v zemích s ekonomií volného trhu. Důvodem nebylo pouze financování průzkumných prací, ale také přínos nových technologií a environmentálních řešení. Několik zkoumaných ložisek s obsahem 30 - 100 t zlata dávalo předpoklad jejich ekonomické těžby, průzkum na žádném z nich však nebyl doveden do stupně těžitelných zásob včetně příslušných technologických studií a posouzení vlivů těžby na životní prostředí. Několik nabídek průzkumu bylo situováno i do dalších perspektivních oblastí vymezených tzv. Zlatou studií z roku 1985, které do té doby nebyly blíže zkoumány. Činnost nově vzniklých společností však již od počátku negativně ovlivňovaly problémy, které vycházely z nedořešených střetů zájmů s ochranou životního prostředí a legislativních změn souvisejících s převody kompetencí z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo průmyslu a obchodu a nakonec na Ministerstvo životního prostředí.

Široce medializovaný nesouhlas obcí nejen s případnou těžbou, ale i s prováděním průzkumných prací byl podporován aktivitami účelově založených občanských sdružení jako „Šumava nad zlato“ nebo „Čechy nad zlato“, které v tehdejších podmínkách ovlivňovaly státní orgány do té míry, že v řadě případů měnily svá dřívější správní rozhodnutí. Tato situace měla výrazně negativní vliv na činnost průzkumných společností, které tak nemohly uskutečňovat průzkumné programy podle návrhů, které zvítězily ve výběrovém řízení Ministerstva hospodářství, v řadě případů jejich činnost zcela blokovala. Vzhledem k tomu, že s těmito problémy se setkávaly všechny zainteresované společnosti, pro podporu společného řešení se rozhodly založit Asociaci České zlato. Ta již záhy po svém založení navázala styk a spolupráci s řadou profesních sdružení, například se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu, Těžařskou komorou a Těžební unií. Cílem asociace bylo hájit zájmy jejích členů spoluúčastí při tvorbě a realizaci surovinové politiky ČR vč. příslušné legislativy, rozvíjet u veřejnosti povědomí, jaký pozitivní přínos může mít využívání tuzemských zdrojů zlata jak pro český zpracovatelský průmysl, hutnictví drahých kovů a klenotnictví, tak pro místní rozvoj. V environmentální problematice chtěla ukázat, do jaké míry lze moderními průzkumnými, těžebními a zpracovatelskými metodami minimalizovat jejich negativní vliv na životní prostředí tak, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony, normami i zájmy obyvatel.

Pro zajištění těchto cílů asociace prováděla jak vlastní aktivity (besedy, semináře, jednání s vládními činiteli, tisk), tak činnost v rámci spolupráce se ZSDNP, Těžařskou komorou a Těžební unií (projednávání novel horního a geologického zákona ve výborech obou komor Parlamentu ČR, účast na vypracování ekologického auditu surovinové politiky zpracované Ministerstvem hospodářství ČR, aktivní účast na konferencích a odborných seminářích Těžební unie aj.).

Vzhledem k široce medializované podpoře odpůrců průzkumu a malému zájmu médií i občanů o objektivní informace se činnost asociace dotýkala hlavně odborných kruhů, u široké veřejnosti však nenašla potřebný ohlas. Usnesení vlády ČR z května 1999 č. 516, deklarující její nezájem na povolování geologických prací na vyhledávání a průzkum ložisek zlata, a nesystémový, ze světového hlediska ojedinělý přídavek Horního zákona, týkající se zákazu kyanizace v hornictví ČR přijatý Parlamentem ČR v roce 2000 (při zachování domácí výroby kyanidů, jejich používání v ostatních průmyslových oborech a jejich exportu) byly signálem vypovídajícím o marnosti vynakládání finančních prostředků na průzkum našich zlatonosných ložisek. Organizace sdružené v asociaci byly proto nuceny svoje aktivity v ČR postupně ukončit a po roce 2005 byla tak její činnost utlumena. Významný růst ceny zlata v posledních letech, jeho trvalá spotřeba v klenotnictví a v řadě průmyslových oborů i stoupající význam zlata jako investiční jistoty z jedné strany, a zdůrazňování požadavku dostupnosti nerostných surovin zemí Evropské unie pro zajištění energetické a surovinové bezpečnosti při aplikaci nejvyšších standardů moderních technologií z druhé strany však naznačují možnosti dalšího vývoje. Ložiska zlata jsou v současné době zkoumána a těžena v řadě zemí Evropské unie, Česká republika však dosud činí výjimku.

RNDr. Petr MorávekSTANOVY ASOCIACE ČESKÉ ZLATO

HLAVA 1 – JMÉNO A SÍDLO ASOCIACE

Asociace České zlato (dále jen Asociace) je právnickou osobou, vzniklou na základě Občanského zákoníku č.40/1964Sb., ve znění pozdějších předpisů (§§ 20f až 20j). Asociace je dobrovolnou neziskovou organizací právnických osob, které se orientují na průzkum, těžbu a zpracováním zlata a zlatonosných surovin na území České republiky. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Sídlem Asociace je Praha.

HLAVA 2 – POSLÁNÍ A CÍLE ASOCIACE

Asociace si klade tyto cíle:
 • Hájit zájmy svých členů cestou spoluúčasti při tvorbě a realizaci surovinové a hospodářské politiky v České republice vč. příslušné legislativy a v dialogu s orgány státní správy, místních samospráv, politickými stranami, občanskými hnutími a jinými organizacemi.
 • Rozvíjet u veřejnosti povědomí toho, jaký pozitivní přínos pro místní rozvoj i národní hospodářství může mít moderní průmyslové využívání ložisek zlata a s ním spjatých činností, a na tomto základě rozvíjet veřejnou podporu tohoto odvětví
 • Rozvíjet u veřejnosti povědomí a podporu toho, jaký pozitivní přínos pro místní rozvoj a národní hospodářství může mít využívání tuzemských zdrojů zlata pro zpracovatelský průmysl, hutnictví drahých kovů,klenotnictví apod.
 • Rozvíjet u veřejnosti povědomí toho, do jaké míry lze moderními průzkumnými, těžebními a zpracovatelskými metodami minimalizovat jejich negativní dopad na životní prostředí tak, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony a normami i zájmy veřejnosti.
 • Podporovat instituce a občanská sdružení zabývající se historií těžby zlata v České republice a vědeckým výzkumem zlatonosných ložisek
Zajištění těchto cílů bude Asociace provádět jak vlastní činností, tak v rámci spolupráce a případné integrace s podnikatelskými zaměstnavatelskými svazy a profesními asociacemi příbuzných zájmů. Cíle Asociace i způsob jejich zajištění mohou být upraveny nebo doplněny Valnou hromadou.

HLAVA 3 - REGISTROVANÉ SÍDLO ASOCIACE

Registrované sídlo Asociace: Přístavní 24/531, Praha 7
Registrované sídlo může být přemístěno do jiného místa na území České republiky na základě rozhodnutí Valné hromady, jak je uvedeno v Hlavě 6.

HLAVA 4 – DOBA ČINNOSTI

Asociace je založena na dobu neurčitou.

HLAVA 5 – ČLENSTVÍ

5.1 Vznik a zánik členství:
 • Asociace je tvořena dvěma kategoriemi členů: (a) právnické osoby, které mají za cíl průzkum, těžbu a zpracování zlata a zlatonosných surovin na území České republiky („Členové“) a (b) právnické osoby v přidružených nebo navazujících průmyslových odvětvích a činnostech („Přidružení členové“).
 • Přijetí nového člena Asociace na základě písemné přihlášky je podmíněno souhlasem Řídícího výboru podle Hlavy 6 stanov. Společnost nebo jiná organizace přijatá za člena nebo přidruženého člena určí jednotlivce, který ji bude reprezentovat na Valné hromadě a při všech jejích jednáních. Společnost bude písemně informovat Asociaci o jakýchkoli změnách, provedených v její reprezentaci.
 • Členství zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení na Řídící výbor.
 • Jakýkoli člen nebo přidružený člen, který nebude jednat v souladu se stanovami Asociace, může být poté, co byl vyslechnut Řídícím výborem, z Asociace vyloučen. K vyloučení je potřeba doporučení Řídícího výboru a nejméně dvoutřetinové většiny hlasů Valné hromady, hlasujících pro vyloučení.
 • V případě bankrotu, platební neschopnosti, likvidace společnosti nebo podobné situace, do které by se člen nebo přidružený člen dostal, bude tento považován za odstoupivšího.
 • Odstupující a vyloučení členové nebo přidružení členové nemají právo na majetek Asociace, včetně již zaplacených poplatků, ani jejich poměrnou část.
5.2. Práva a povinnosti členů a přidružených členů:
 • Členové a přidružení členové Asociace mají právo:
  • Účastnit se svými představiteli zasedání Valných hromad a jiných zasedání svolaných Řídícím výborem a na těchto jednáních podávat návrhy a doporučení k činnosti Asociace a jejích orgánů.
  • Účastnit se svými představiteli, případně i dalšími přizvanými pracovníky svých organizací všech dalších aktivit Asociace.
  • Formou podání návrhů Řídícímu výboru iniciovat uspořádání tématických zasedání, seminářů a dalších aktivit.
  • Využívat všech informačních zdrojů a služeb poskytovaných Asociací.
  • Členové a přidružení členové mají stejná práva, s výjimkou hlasovacího práva na Valných hromadách, které je vyhrazeno pouze členům Asociace.
 • Členové a přidružení členové Asociace mají povinnosti:
  • Dodržovat stanovy a další dokumenty přijaté Valnou hromadou.
  • Zaplatit zápisné a platit roční příspěvek ve výši stanoveném Valnou hromadou.
  • Prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska přijatá orgány Asociace.
  • Poskytovat Asociaci informace nezbytné k její činnosti v dohodnutém rozsahu.

HLAVA 6 – ORGÁNY ASOCIACE

Orgány Asociace jsou:
 1. Valná hromada
 2. Řídící výbor (předseda a výkonný ředitel)
6.1. Valná hromada:
 • Valná hromada je vrcholným orgánem Asociace. Je tvořena delegáty všech členů a přidružených členů Asociace, přičemž na každou členskou organizaci připadá 1 delegát.
 • Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně jednou do roka. Zasedání svolává předseda, pokud o to požádá nejméně 1/3 členů Asociace.
 • Oznámení o svolání Valné hromady musí být členům a přidruženým členům Asociace doručeno nejpozději 15 dnů přede jejím konáním a musí obsahovat informace o datu, čase a místě schůze a jejím programu.
 • Valná hromada je schopná usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
 • Valná hromada činí rozhodnutí na konsensuální bázi. V případě, že konsensu nelze dosáhnout, rozhodne většina podle principu jeden člen – jeden hlas. Přidružení členové se mohou jednání zúčastnit, ale nemají volební právo.
 • Do vyhrazených záležitostí Valné hromady patří: schvalování stanov Asociace, schvalování výše zápisného a členských příspěvků, volba Řídícího výboru Asociace, usnášení se o ukončení členství, usnášení se o zrušení Asociace včetně souvisejícího majetkového vyrovnání.
 • Zápisy z jednání Valné hromady budou po jejich odsouhlasení založeny do registru a podepsány předsedou Asociace. Tento registr bude uložen v sídle Asociace a všichni členové a přidružení členové se zde budou moci se zápisy seznámit.
6.2. Řídící výbor (předseda a výkonný ředitel):
 • Řídící výbor je volený Valnou hromadou na dobu dvou let.
 • Řídící výbor má pravomoc k řízení a správě Asociace, stanovuje pracovní metody a navrhuje rozpočet Asociace ke schválení Valné hromadě
 • Řídící výbor se skládá z předsedy a výkonného ředitele.
 • Předseda svolává a řídí zasedání Řídícího výboru a Valné hromady. Předseda musí být zástupcem jednoho ze členů Asociace.
 • Výkonný ředitel je zodpovědný za každodenní činnost Asociace. Zastupuje Asociaci ve všech každodenních záležitostech, s výjimkou soudních jednání. Není povinen prokazovat předchozí rozhodnutí Řídícího výboru třetím osobám. Může zplnomocnit třetí osobu ze členů Asociace k jejímu zastupování v konkrétních záležitostech, pokud to odsouhlasí předseda.
 • Do doby, než počet členů a přidružených členů Asociace dosáhne deseti, budou funkce předsedy a výkonného ředitele Asociace sloučeny do funkce předsedy. O změně tohoto statutu rozhodne Valná hromada.
 • Řídící výbor se bude scházet nejméně čtyřikrát do roka. Místo a datum schůzky dohodnou jeho členové. Záznamy z jednání Řídícího výboru budou uloženy v sídle Asociace a budou přístupné k nahlédnutí pro všechny členy a přidružené členy Asociace.
 • V případě odstoupení některého člena Řídícího výboru, nebo že by odstoupil, příp. byl vyloučen člen Asociace, jehož zástupce je členem Řídícího výboru, Valná hromada zvolí nového člena Řídícího výboru. Funkce členů Řídícího výboru je obnovitelná.

HLAVA 7 – ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ASOCIACE

 • Majetek Asociace tvoří příspěvky, úroky, dary, nevyčerpané prostředky z minulých období a nemovitý majetek získaný Asociací
 • Asociace hospodaří na základě rozpočtu navrženého Řídícím výborem a schváleného Valnou hromadou.
 • Služby pro členy a přidružené členy Asociace, které souvisí s jejím základním posláním, jsou poskytovány v rámci podílu členských organizací na náklady Asociace.
 • Služby, které přesahují předmět základního poslání Asociace, jsou poskytovány za smluvní ceny a tržby za ně sledovány odděleně od nákladů na plnění základního poslání Asociace.
 • Účetním obdobím Asociace je kalendářní rok.
 • Řídící výbor je povinen každý rok předložit Valné hromadě ke schválení účetní knihy za uplynulý účetní rok. Rozpočet na následující účetní rok musí být schválen Valnou hromadou.
 • Za řádné hospodaření, vedení evidence, dodržování schváleného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá výkonný ředitel.
 • Řídící výbor zajistí audit (revizi) účetních knih Asociace. Za tímto účelem bude auditor určen každý rok Valnou hromadou.

HLAVA 8 – UKONČENÍ ČINNOSTI ASOCIACE

Činnost Asociace může být ukončena na základě usnesení Valné hromady. Takové usnesení je platné pouze tehdy, pokud je odhlasováno nejméně dvoutřetinovou většinou volebních hlasů. V případě, že činnost Asociace bude Valnou hromadou ukončena, Řídící výbor zajistí provedení její likvidace.

HLAVA 9 – JURISDIKCE

Jakýkoli spor,který vznikne z výkladu těchto Stanov, bude řešen podle platných zákonů České republiky.

Stanovy Asociace České zlato byly schváleny Valnou hromadou dne 30. 11. 2011

Verze stanov Asociace České zlato ke stažení.